Wat zijn rechten van werknemers?

re-integratie tweede spoor

Dit artikel gaat over rechten van werknemers. Met name kijken we daarbij naar het ziek zijn. We zullen echter beginnen met algemene arbeidswetten.

Arbeidswetten

Er zijn diverse wetten over werknemersrechten. Een aantal belangrijke zullen we hieronder kort bespreken.

Het Burgerlijk Wetboek (BW)

In het BW staan regels over onder meer opzegtermijnen, proeftijd, vakantie en ontslag. Aangegeven wordt of in een arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van een regel mag worden afgeweken.

re-integratie tweede spoor

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

In deze wet staat vermeld, dat een werkgever aan een werknemer tenminste het minimumloon en -vakantiebijslag dient te betalen.

De Arbeidstijdenwet (ATW)

In de ATW staan de regels voor de werk- en rusttijden.

De Arbeidsomstandighedenwet

Deze wet beschrijft hoe een werkgever dient te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving.

De Wet arbeid en zorg

Deze wet geeft informatie over diverse verlofregelingen voor werknemers.

Wetgeving over gelijke behandeling

In deze wetgeving staan regels voor de gelijke behandeling van werknemers.

Rechten bij ziekte

We hebben het in deze paragraaf over een aantal rechten van werknemers bij ziekte.

Second opinion

Bij ziekte kan de werkgever een werknemer verzoeken om een bedrijfsarts te bezoeken. De werknemer dient vervolgens te doen wat de bedrijfsarts aanraadt. De werknemer heeft echter het recht om een second opinion te vragen. Dat kan zelfs bij UWV. Het recht op een second opinion geldt ook als een bedrijfsarts of werkgever vindt dat een werknemer weer aan het werk kan, terwijl laatstgenoemde het daarmee oneens is.

Loonbetaling

Doorgaans dient de werkgever tenminste 70 procent van het loon te betalen gedurende een ziekte. Bij een vast contract dient die dat hoogstens 2 jaar te doen.

Re-integratie

Na te zijn hersteld van ziekte, bekijken werkgever en -nemer samen of laatstgenoemde in dezelfde functie kan terugkeren. Als dat niet kan, dan wordt gekeken naar wat re-integratie tweede spoor wordt genoemd. Re-integratie tweede spoor houdt in dat wordt gezocht naar passend werk bij een andere werkgever.